Rank Name Points
1 Nick 41,855,186
2 Vishesh 9,839,621
3 Almir 5,758,468
4 Vikas Verma 2,107,130
5 Ashish Koul 722,695
6 manny 717,993
7 Hakim 651,229
8 saurabhlakhanpal 597,825
9 laks 507,920
10 jyotiprakash 459,161
11 AndyLitch 419,472
12 0713910067 400,902
13 JeanLRoue 400,852
14 trimalakumar 376,766
15 ruth 335,972
16 deepakjipaulson 332,301
17 JPH 331,203
18 Cyril Myshkin 314,688
19 Junaid Jan 311,290
20 kashifulhaq 306,190